ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zgodnie z § 34 ust. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach Zarząd Banku zawiadamia Członków Banku, że ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ odbędzie się w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 17:00
w siedzibie Banku Spółdzielczy w Tarnowskich Górach przy ul.Bytomska 6

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie i zapoznanie członków z Regulaminem oraz porządkiem obrad Zebrania Grupy członkowskiej Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach
2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej oraz Komisji:
a) Skrutacyjnej – dla stwierdzenia prawomocności podejmowanych uchwał,
b) Wyborczej,
c) Wnioskowej.
4. Wybór Delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2018.
6. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków i postulatów poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
11. Przedstawienie kierunków działalności Banku rok 2019.
12. Protokół Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
13. Protokół Komisji Wyborczej.
14. Zakończenie.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w TARNOWSKICH GÓRACH